Podstawowa Składka Członkowska i Zaliczanie Służby Instruktorskiej

Instrukcja przygotowana na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczania służby instruktorskiej i Uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 roku w sprawie  zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.

Zaliczanie Służby Instruktorskiej

 1. Zaliczanie służby instruktorskiej następuje za okres roku harcerskiego tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia.
 2. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do 30 września roku, właściwemu komendantowi, bezpośredni przełożony instruktora lub sam zainteresowany instruktor.
 3. Komendant Hufca wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do 31 października.
 4. W przypadku niezaliczenia służby, instruktor ma prawo odwołania się do Komendanta Hufca w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia rozkazu.
 5. Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki instruktorskiej.

Składka członkowska – Instruktorzy

 1. Składkę członkowską instruktorzy mogą opłacać w terminie 1 listopada – 31 sierpnia przelewem na konto hufca podane na stronie kielcemiasto.zhp.pl/kontakt lub bezpośrednio w Biurze Komendy Hufca.
 2. Przelew należy zatytułować wg wzoru: ZSI STOPIEŃ_INSTR IMIĘ NAZWISKO.
 3. Po opublikowaniu rozkazu Komendanta Hufca zawierającego zaliczenie służby instruktorskiej należy udać się do Biura Hufca w godzinach otwarcia po wpis do Książeczki Instruktorskiej.
 4. Składka naliczana jest kwartalnie i wynosi 15 zł na kwartał (60 zł rocznie). Składkę najlepiej opłacić w całości.

Składka członkowska – Harcerze

 1. W terminie do 30 września drużynowi dokonują spisu harcerzy w systemie e-zhp zgodnie ze stanem faktycznym opłacenia składek i zebrania deklaracji uczestnictwa w zbiórkach.
 2. Na odprawie drużynowych i funkcyjnych hufca, w październiku każdego roku, drużynowi oraz prowadzący inne Podstawowe Jednostki Organizacyjne otrzymują zestawienie ilości członków poszczególnych drużyn, na podstawie którego obliczana jest wysokość składek, które drużyna winna przekazać do Hufca.
 3. Drużynowi są zobowiązani przekazać należne składki przelewem na konto Hufca lub bezpośrednio w siedzibie Komendy Hufca w terminie do 31 października. Drużynowi mogą wnioskować o przedłużenie czasu spłaty części składek maksymalnie do 31 grudnia.
 4. Gdy cała należność względem hufca zostanie uregulowana, drużynie zostaje przekazane 20% wpłaconej kwoty.
 5. Składka naliczana jest kwartalnie i wynosi 25,50 zł na kwartał (102 zł rocznie) od osoby.